išmalti

išmalti
išmálti, ìšmala, ìšmalė 1. tr. sumalti kokį kiekį: Tuodu vyrai po puspūrį turėdavo išmált Skr. Aguonų liuob išmals pri košei Šts. Aš neturėjau kartelės (leidimo maltis), buvau išmalęs (kiek buvo leista, sumalęs) Šts. Išmalė gerai (dukart permalė) Jasius duoną, tai gardi, minkšta Lp. Mala mala, vis negalia išmalti visų grūdų VoL317. | refl. tr. Š. 2. intr. kurį laiką praleisti malant: Ìšmalė tris dienas Lp. Kiaurai per naktį išmalėm Jnšk. Malūnas mažne visus metus ìšmala Lp. 3. tr. malant suvartoti, išeikvoti: Išmals vandenį, ir po visam – vežkis grūdus numie Trk. | Išmaliau (išleidau malimui) pinigus Pl. 4. tr. malant išvalyti (girnas) nuo anksčiau maltų grūdų liekanų: Prieš maldama kviečius, gerai išmalk girnas, kad neliktų vikinių miltų, o tai bus pyragas kartus Ds. Išmalk girnas, reiks malt rugiai duonai Trgn. 5. tr. išdaužyti, išmušti: Žmonės akmenimis visus langus išmalė . Kas stiklinės dugną ìšmalė? Up. Tegu tik būt jis prie manęs prikibęs, būčiau aš jam dantis išmalęs Srv. Ìšmalė ìšmalė snukį, ir nuėjo atsbuzojęs Mlt. 6. tr. J išvolioti, išmindyti: Šuo visus agurkus ìšmalė, pupas išguldė Skr. Visos geriausios avižos išmáltos Lp. Tankai javus išmãlę, išvažinėję Prn.išmušti (duobę) važinėjant: Ratai ìšmalė baisias duobes Lp. Baisius klanus ìšmalė per mėšlavežį mūs kelely Gdl. O ką darysime su tais [kelyje] išmaltais dumburiais? I.Simon.padaryti duobėtą: Pavasarį mašinos kelius ìšmala, kad nė su vežimu nepavažiuosi Šk. | refl.: Kelias jau visai išsimãlęs, vienos duobės Alk.išdrembti: Kairėje kirtimo pusėje tyvuliavo bombų išmaltos pelkės .pratrinti, išzulinti, išdilinti nuolat judant: Na ir išmalei kelnėms visą užpakalį Pp. | refl.: Sena jo brička, kas iš jos: ratai visai išsimalę (išklibę, išsiplakę) Brt. 7. tr. ištrinti: Vaikai ką parašo pieštuku, tai ima tokia gumele ir vėl išmala . | refl. tr.: Vaikai mena, katron rankon kreida, ir jei katris nemena, tam rašo ant stalo lazdelę: jei atmena – vieną lazdelę išsìmala Lp. 8. tr. išvaikščioti, apeiti (visur): Jis, visą svietą išmãlęs, čia atgūrino bėdų privelti Br. Ìšmalė visą Rygą – negavo dažyvių Klk. 9. refl. išsiveržti, išsigrūsti, išlįsti: Kaip čia iš to griovio ir išsimalsim Lnkv. Galvijai iš vieno krašto miško išsimalė kitan Upn. Avys jau iš ganyklos išsìmalė Up. O gaidys, išsimalęs ant viršaus, dziub do dziub lapei LMD(Rod). 10. tr. iščiulpti, išsiurbti; godžiai išgerti: Mūs telias visą pieną ìšmala (išžinda) . Tegul išmal̃s [teliukas žįsdamas]: kokias gi jos tešmuoj – kietas, sutinęs Lp. Ar gėrė karvė? – Kaipmat ìšmalė Srv. | Veršiukas teip ìšmalė (išžindo, suliesino) karvę Srv. 11. tr. išėsti, išlesti: Ir jauniklė mėkynas (pelus) ìšmala Grv. 12. tr. išpasakoti, išplepėti: Ką žinojo, tą viską ir ìšmalė Up. 13. tr. išprašyti, iškaulyti: Išmalaĩ iš uošvio šitą karvę Slk. \ malti; apmalti; atmalti; įmalti; išmalti; numalti; pamalti; parsimalti; permalti; pramalti; primalti; sumalti; užmalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • išmalti — išmálti vksm. Ìšmalė visùs grūdus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įsmalti — intr. 1. įprasti smalstauti: Margė labai įsmãlus – lenda į daržus Ėr. Kai ateis į protą, nebegers; ir mūsų Vincas teip pat buvo įsmãlęs Srv. 2. įprasti, įjunkti kur eiti, būti: Kaip ji įsmal̃s, tai bus ir bus čia Rm. Įsmãlo kaip kiaulė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmalti — apmalti, àpmala, àpmalė 1. tr. didumą sumalti: Palauk, kad tik kiek apmalsiu, tai ir apstabdysiu malūną Brs. | refl.: Dabar visi apsmãlo i daugiau niekas nemala Dglš. 2. tr. iš paviršiaus aptrinti, apgrūsti grūdus: Kanapes grūstuvėje apmalti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmalti — atmalti, àtmala, àtmalė; R8 1. intr. vienam malti už kitus: Tas vienas malūnas turėjo už visus [malūnus] atmalt Ėr. 2. tr. malant atgauti išlaidas, už malimą surinkti pinigus: Kiek jam kaštavo [malūno įrengimas], vienu metu atmal̃s (per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmalašinti — išmalãšinti tr. ištrinti, išmalti, išgrūsti: Po didelį pėdą neleisk – neišmalãšyk mašinos štiptų Krok. malašinti; išmalašinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukti — išsùkti, ìšsuka, o (ìšsukė) 1. tr. K, M, Š, LL289, Rtr, NdŽ sukant išimti, ištraukti, pašalinti ką įtvirtintą, įsuktą: Išsùkti (sraigtą) BŽ77. Išsùksiu su grąžtu vinį, ir parskils medis J. Dominykas nieko neatsakė, pypkę iš dantų ištraukė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išterlioti — tr. Š, išterlioti Š, išter̃lioti Š 1. Rtr, Š, BŽ472, NdŽ, DŽ1, KŽ, Kv, Kdl išteplioti, suteršti, išbjauroti: Išterliojai visą stalą Alk. Neišterliok, gražiai imk! Pj. | refl. tr., intr. Ser, KŽ, DŽ1, KzR: Išsiterliojo su tomis avietėmis ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malti — malti, mãla, mãlė (mãlo, molė) 1. tr., intr. SD148, R, K smulkinti grūdus į miltus: Malti grūdus pusiauskardu J. Geros girnos gerai mala Mrk. Atėjau kruopų malt Ėr. Tu nemolei, tu negrūdai, tavas šaukštas kamenyčioj (d.) Lz. Susirinko penkios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numalti — numalti, nùmala, nùmalė 1. žr. sumalti 1: Nùmalei kiaulėm, numalk ir duonai Alk. Vos centnerį teprisiprašiau šiandien numalti Trg. Mūso malūnas nemoka grikų numalti Lnk. 2. tr. nutrinti iš paviršiaus, apgrūsti: Numalą̃ avižoms sėlenas ir kepą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”